Reformasi Institusi di Malaysia: Pandangan dan Sentimen Melayu-Muslim

September 10, 2021

Ringkasan Eksekutif Reformasi Institusi di Malaysia: Pandangan dan Sentimen Melayu-Muslim

Pendahuluan

Mutakhir ini agenda reformasi institusi telah menjadi modal perbincangan dan tawaran politik dalam perkembangan politik negara. Pembentangan kajian oleh ILHAM Centre ini berharap ianya mampu melengkapi dan memberikan sudut pandang sendiri terhadap agenda reformasi institusi di Malaysia.

Kajian berkaitan reformasi institusi ini dijalankan bagi mengukur penerimaan rakyat dalam kalangan Melayu-Muslim terhadap agenda reformasi institusi. Bagi mana-mana pihak yang menjadi kerajaan ide ini perlu diurus dengan baik bagi memastikan situasi menang-menang untuk setiap pemegang taruhnya.

Kajian lapangan ini ini dilakukan selama dua bulan bermula 7 April 2021 sehingga 11 Jun 2021 yang melibatkan dua metodologi utama iaitu kaji selidik secara tatap muka di lapangan, dan perbincangan kumpulan berfokus (FGD).

Seramai 1,262 orang terlibat sebagai responden kajian yang dipilih secara persampelan rawak berstrata manakala 93 orang peserta yang terlibat dalam FGD yang melibatkan 14 kumpulan.

Bagi kajian tatap muka (survei) di lapangan, data dikumpul oleh nemurator menggunakan kaji selidik dan protokol temubual separa berstruktur. Ralat kesilapan ialah 3.5 peratus dengan tahap keyakinan sebanyak 95 peratus.

Proses pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif ini merangkumi empat zon utama iaitu selatan, tengah, utara dan timur di Semenanjung Malaysia dengan kaedah persampelan rawak berstrata meliputi semua segmentasi jantina, peringkat umur, latar belakang ekonomi, tahap pendidikan yang pelbagai, julat pendapatan dan lokaliti yang berbeza.

Data kajian ini dianalisis secara kuantitatif berstatistik dan kualitatif bertematik.

Penerimaan Melayu-Muslim Terhadap Reformasi Institusi

Sejak dahulu masyarakat Melayu-Muslim dilihat dan dianggap sukar dan kurang bersedia untuk menerima pembaharuan serta tidak “pro” kepada perubahan.

Sepintas lalu, persoalan tentang reformasi institusi ini seolah terasing daripada cakupan pemikiran orang Melayu.

Penggunaaan bahasa atau istilah tinggi yang merujuk kepada reformasi institusi kadangkala kurang difahami. Kekurangan maklumat yang diperolehi juga menyebabkan ide-ide ini tidak mampu untuk dicerna sebaiknya oleh orang Melayu.

Namun apabila ditanya secara mendalam melalui soalan-soalan yang dikemukakan tentang ide-ide atau intipati reformasi institusi, secara keseluruhannya mereka bersetuju dengan ide-ide tersebut.

Meskipun demikian, Ide-ide tertentu seperti undi 18, pengundi automatik, akta-akta keselamatan, pilihanraya PBT dan Perdana Menteri dua penggal dan sebagainya berada di paras pertengahan persetujuan mereka. Dapatan kajian menunjukkan;

 • Isu berkaitan pemansuhan POTA, SOSMA, OSA yang hanya mencatatkan 56 peratus tahap kebersetujuan.
 • Pilihan raya tempatan boleh menyebabkan kuasa Melayu terhakis kepada bukan Melayu terutama di kawasan bandar (65 peratus bersetuju).
 • Pendaftaran pengundi secara automatik kepada warganegara yang telah mencapai umur 18 tahun merupakan keputusan bijak (55 peratus bersetuju).
 • Had umur mengundi yang diturunkan daripada 21 tahun kepada 18 tahun adalah langkah baik untuk menyuburkan demokrasi (57 peratus tidak bersetuju).
 • Perdana Menteri perlu dihadkan kepada dua penggal sahaja (52 peratus tidak bersetuju).
Ekonomi dan Sosial Lebih Utama

Meskipun orang Melayu boleh menerima ide-ide reformasi institusi, apabila dibuat perbandingan, isu-isu yang berkait dengan kelangsungan hidup jauh lebih utama dalam pemikiran dan kehidupan masyarakat Melayu-Muslim.

Dapatan kajian menunjukkan reformasi institusi dominan kepada aspek ekonomi dan pendidikan berbanding yang lain.

Isu bread and butter’ mengatasi segalanya. Pertimbangan utama orang Melayu dalam memilih pilihan yang ada dalam hidup, mereka akan mengutamakan aspek kelangsungan hidup (survival) mereka. Maksudnya, jika merujuk kepada agenda seperti reformasi institusi Parlimen, Kerajaan (Pentadbiran), Kehakiman, media, pilihan raya dan lainnya, tema itu terlalu jauh dari kehidupan mereka.

Ini dibuktikan melalui dapatan survei terhadap soalan institusi yang paling utama perlu dilakukan pembaharuan dengan responden berpendapat fokus harus diberikan kepada Ekonomi dan Pendidikan (32%), diikuti Urus Tadbir Kerajaan (27%), Parlimen (13%), dan Kehakiman (7%) dan Lain-lain (12%).

Ini diperkukuhkan lagi dengan dapatan terhadap soalan reformasi/pembaharuan yang paling perlu diberikan keutamaan pada waktu ini iaitu;

 • Merangka strategi membasmi kemiskinan dan menangani kos sara hidup rakyat (31%).
 • Meningkatkan kembali ekonomi rakyat (29%).
 • Memastikan janji-janji manifesto ditunaikan dan menjaga kebajikan rakyat (16%).
 • Membersihkan kerajaan daripada budaya rasuah dan memulihkan indeks integriti 15%).
 • Mereformasi institusi dan urus tadbir kerajaan agar berjalan mengikut lunas undang-undang (8%).
Cabaran Terhadap Reformasi Institusi

Majoriti responden dalam kajian ini bersetuju politik penting untuk merealisasikan agenda reformasi ini. Kerajaan yang dipimpin oleh majoriti Melayu-Islam pada waktu ini juga dilihat perlu mengambil tanggungjawab besar untuk memastikan agenda reformasi institusi ini berjaya dilaksanakan.

Secara konstruktif, agenda reformasi institusi ini tidak menangkap imaginasi dan menjadi keutamaan mereka kerana;

 • Penerangan reformasi institusi tidak menggunakan laras bahasa yang mudah kepada orang Melayu, tidak menyelami budaya, adat dan norma orang Melayu. Ide-ide reformasi dan pembaharuan tidak berupaya diterjemah dan dihadam dalam perspektif paling mudah hingga ke peringkat bawah (akar umbi).
 • Penyataan berkaitan reformasi institusi biasanya dikaitkan dengan gerakan politik berbanding dengan nilai sebenar pembaharuan yang hendak dilakukan. Biasanya sesuatu agenda reformasi institusi ini diterima atau ditolak oleh masyarakat Melayu-Muslim atas pertimbangan politik berbanding matlamat sebenar pembaharuan yang ingin dilakukan.
 • Pemasaran mengenai agenda reformasi tidak cukup berkesan. Tambahan pula diganggu dengan provokasi dan sentimen agama dan perkauman.

Agenda reformasi institusi ini seolah berada pada garis halus sempadan yang begitu sensitif. Ia boleh mencetuskan polemik panjang dan menghala kepada situasi rumit jika gagal diuruskan dengan baik terutama kalangan masyarakat Melayu-Muslim.

Ide pelaksanaan reformasi mesti mengambil kira keselesaan masyarakat Melayu-Muslim sebagai golongan majoriti di Malaysia. Meskipun pelaksanaan dilihat baik dan murni, persetujuan dan keselesaan itu harus dipersetujui sepakat dan diterima sebagai keputusan tuntas orang Melayu-Muslim.

Pengolahan agenda reformasi institusi perlu mencermati garis sensitiviti masyarakat Melayu-Muslim terutama dalam aspek kepentingan dan kedudukan agama Islam, hak istimewa Melayu dan Bumiputera serta kedudukan Raja-Raja Melayu. Sekiranya gagal diurus garis sensitiviti ini ia akan mengakibatkan agenda reformasi institusi ini akan ditolak walaupun mempunyai matlamat yang baik.

Rumusan

Hakikatnya, orang Melayu terbuka kepada ide-ide reformasi institusi tetapi ianya bukan prioriti utama orang Melayu. Mana-mana pihak yang mahu menjayakan agenda Reformasi Institusi, perlu memahami nilai, budaya, bahasa, norma, demografi dan psikografi bagi menguruskan sentimen, mendapatkan kepercayaan dan sokongan orang Melayu-Muslim.

 

Disediakan oleh:

Hisommudin Bakar, Pengarah Eksekutif

Prof Madya Dr Hamidin Abd Hamid, Ketua Projek / Felo Penyelidik

Prof Madya Dr Mohd Yusri Ibrahim, Ketua Penyelidikan

Mohd Azlan Zainal, Ketua Operasi

Mohd Jalaluddin Hashim, Ketua Analitik

 

Bertarikh 10 September 2021

 

ILHAM CentreHeadquarters
No. 57-1, Jalan 5/76B, Desa Pandan, 55100, Kuala Lumpur, MALAYSIA
GET IN TOUCHILHAM Centre Social links
ILHAM CentreHeadquarters
No. 57-1, Jalan 5/76B, Desa Pandan, 55100, Kuala Lumpur
GET IN TOUCHILHAM Centre Social links

Copyright by ILHAM Centre. –  All rights reserved.

Copyright by ILHAM Centre. |  All rights reserved.